Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägs (FSVJ) värdegrunder

Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägs verksamhet ska bedrivas inom fyra intresseområden, som
är beroende av stadgar, avtal och medlemmarnas engagemang. De fyra områdena är uppdelade i
tre verksamhetsområden samt ett område som berör den juridiska delen av att bedriva
järnvägstrafik.

Organisationen ska vara lättförståelig och främja medlemmarnas olika intressesfär och möjliggöra
nyrekrytering av medlemmar inom olika verksamhetsområden. För att vara medlem eller aktiv inom
föreningen ska inte kravet vara att man har kunskap inom järnvägen och dess historia, men
intresset av tåg och att arbeta för de delar som ryms inom en museijärnväg ska vara det
övergripande.

Föreningen ska främja intresset av järnvägshistoria i olika former och genom att utveckla
verksamheten öka intresset för järnvägshistorian.

Syftet är att verksamheten ska ge en trivsam och meningsfylld fritidssysselsättning för
medlemmarna. Det skall vara intressant och givande att vara medlem och där var och en efter sina
egna förutsättningar kan vara med och bidra eller ta del verksamheten. Oavsett om man är aktiv
eller stödjande medlem ska man uppleva det positivt att vara engagerad.

Föreningen ska erbjuda möjligheter att utbilda sig och utvecklas. Alla skall känna att det är
motiverat och lärorikt att vara medlem i föreningen, men samtidigt veta att verksamheten ställer
krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg ska arbeta för att främja medlemmarnas intresse genom
följande organisationsstruktur:

Ø Arrangemang och resor
Ø Fordon och Trafiksäkerhet
Ø Museum
Ø Byggnader, verkstad och fastighetsskötsel

FSVJs verksamhet ska, baserat på en god kamratskap, vara det självklara och drogfria alternativet
för alla som vill delta och utveckla sig i de aktiviteter FSVJ erbjuder.

FSVJs ambition är i enlighet med föreningens stadgar att alla oavsett  ras, hudfärg, kön, etniskt
ursprung, religion eller sexuell läggning ska ges möjlighet att delta i verksamheten på ett tryggt sätt
utifrån sin egen kunskapsnivå och utvecklas i sin egen takt.

FSVJ har en nolltolerans mot användning av alkohol och droger i verksamheten och speciellt före
och under trafikarrangemang.

FSVJ har en nolltolerans mot all användning av narkotiska preparat över huvud taget och tillåter inte
att medlemmar brukar narkotika utanför föreningens aktiviteter.

FSVJ kräver att deltagare i FSVJs verksamhet måste skriva på och följa föreningens alkohol- och
drogpolicy för att alla ska känna en trygghet i att arbetet sker säkert. (FSVJ Föreskrift FSVJF 011)

FSVJ Ska präglas av:

Ø Allas rätt att få vara med
Ø En jämställd och demokratisk verksamhet.
Ø Integration.
Ø Nolltolerans gällande alkohol och droger
Ø Nolltolerans gällande trakasserier och diskriminering.
Ø En sund ekonomi.